Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Bất động sản
Giải pháp Quản lý Bất động sản, Cơ sở vật chất và Cơ sở hạ tầng

GIỚI THIỆU CHUNG

Chuyển đổi và tối ưu hóa việc sử dụng bất động sản, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất đã đầu tư là việc rất quan trọng để duy trì một tổ chức năng động, hiệu quả. Bằng việc sử dụng chỉ một giải pháp tích hợp, giải pháp của TNTech có thể khai thác dữ liệu sẵn có, giảm tình trạng thông tin không đồng nhất, và xóa bỏ các hệ thống dư thừa để giảm Tổng Chi phí Sở hữu (TCO). Cho dù có đi thuê, sở hữu hoặc thuê ngoài vận hành công trình, hệ thống vẫn có thể tăng năng suất và nâng cao lợi nhuận.

+25%

Hiệu quả sử dụng không gian

-20%

Chi phí quản lý toà nhà

+100%

Số hoá mặt bằng và trang thiết bị bản vẽ

Lợi ích
  • ​Quản lý tập trung: Điều phối các hoạt động tài chính, vận hành, bảo trì, rủi ro và các hoạt động khác liên quan tới tài sản trong một nền tảng duy nhất.
  • Tăng hiệu quả sử dụng: Cải thiện và tối ưu việc sử dụng tài sản thông qua theo dõi vòng đời đầy đủ, dữ liệu sử dụng thực tế, giám sát và kiểm soát tập trung.
  • Giảm chi phí: Giảm chi phí liên quan tới tài sản thông qua việc cải thiện tỷ lệ sử dụng, tái sử dụng, tránh thất thoát, giảm tồn kho.
  • Quản lý rủi ro hiệu quả: Có kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả với các tài sản. Giảm thiểu rủi ro hỏng hóc, sự cố với các tài sản quan trọng.
  • Đảm bảo tăng trưởng: Cải thiện ước tính lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách theo dõi quyền sở hữu tài sản và trạng thái sử dụng bằng các chỉ số tài chính liên quan tới tài sản.
  • Ra quyết định tin cậy: Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thông qua các số liệu hiệu suất sử dụng, phân tích kinh doanh và báo cáo tài sản chính xác.

Mục tiêu

  ​​Thiết lập hệ thống quản lý thông tin tài sản tập trung về không gian, cơ sở hạ tầng, con người, tổ chức hay quản trị nguồn vốn.

 • ​​​​Quản lý danh mục: Quản lý danh mục toàn bộ tài sản, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, chi nhánh, phòng ban.
 • Quản lý toàn bộ quy trình liên quan tới tài sản: từ khi lập kế hoạch mua sắm tới thu hồi, thanh lý tài sản.
 • Phân cấp quản lý: Tài sản được phân cấp quản lý theo mô hình tổ chức.
 • Asset 360: Cung cấp cách nhìn 360 về tài sản: quyền sở hữu, giá trị, vị trí, sử dụng, tình trạng vòng đời và hiện trạng tài sản.
 • Kế toán - tài chính tài sản: Quản lý toàn bộ thông tin và hoạt động ​​​liên quan tới kế toán tài sản. Đánh giá được tổng chi phí để mua sắm, duy trì, thay thế, thu hồi tài sản.
 • Định vị và theo dõi: Định vị và theo dõi tài sản theo từng loại tài sản, chi nhánh, phòng ban.
 • Đánh giá hiện trạng tài sản: Đánh giá hiện trạng, giá trị, tài sản của toàn bộ tổ chức, đơn vị, chi nhánh, phòng ban tại bất kỳ thời điểm nào.