Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Giải pháp ngành Bán lẻ
Quản lý Trái phiếu

GIỚI THIỆU CHUNG

​Cung cấp hệ thống số hoá mọi hoạt động quản lý tập trung nguồn trái phiếu cho các công ty, linh hoạt và thuận tiện trong việc cung cấp các loại hình báo cáo (báo cáo thống kê nguồn vốn, báo cáo kế toán các công ty thành viên, các báo cáo tổng quan...). 

+25%

Hiệu quả sử dụng

-40%

Thời gian, chi phí về nhân lực

+35%

Thời gian trích xuất báo cáo

Lợi ích
  • ​Cung cấp một hệ thống quản lý tâp trung nguồn trái phiếu của công ty.
  • Nâng cao chỉ số minh bạch, số hóa mọi hoạt động của quản lý trái phiếu.
  • Linh hoạt, đa dạng và thuận tiện trong việc cung cấp các loại hình báo cáo.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực.
Mục tiêu
  • ​Xây dựng hệ thống quản lý trái phiếu cho các công ty.


 • Quản trị chức năng người dùng, chức năng hệ thống, nhật ký hệ thống, phân quyền hệ thống.
 • Quản lý nhân viên, đơn vị, chi nhánh, trái phiếu.
 • Báo cáo thống kê trang nguồn vốn: thống kê, tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu, báo cáo các khoản đến hạn, báo cáo định kỳ.
 • Báo cáo kế toán các công ty thành viên: báo cáo thời điểm, báo cáo theo khoản phát sinh, tổng hợp trái phiếu, hợp đồng trái phiếu.
 • Ban tác nghiệp: tìm kiếm và xuất báo cáo theo từng trường đơn vị, kiểm tra thông tin hợp đồng báo cáo, kiểm tra gốc lãi của kế toán, xác định giao dịch.
 • Trang báo cáo tổng quan: giao dịch chuyển nhượng, giao dịch đến hạn, giao dịch gốc lãi, các giao dịch khác​...​


Sản phẩm khác

Giải pháp ngành Bán lẻ

Quản lý Trái phiếu

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp Smart POS