Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Bất động sản
Phần mềm Quản lý dự án xây dựng Ban QLDA Cao tầng

GIỚI THIỆU CHUNG

Là hệ thống quản lý thông tin tập trung, hỗ trợ công tác Quản lý điều hành của BQL dự án đầu tư xây dựng. Được xây dựng để phục vụ toàn bộ các thông tin dự án đầu tư xây dựng cao tầng từ khi xây dựng kế hoạch đầu tư đến khi kết thúc đưa vào sử dụng.

Lợi ích
Mục tiêu


 • ​​Quản lý đơn vị 
 • Quản lý phòng ban
 • Quản lý nhà thầu
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Gói thầu
 • Quản lý Hợp đồng, Phụ lục HĐ
 • Quản lý tiến độ
 • Tạm ứng, thanh toán, quyết toán
 • Giám sát thi công
 • Nghiệm thu hình ảnh, video công trường
 • Thống kê, báo cáo( Báo cáo chi tiết Hợp đồng và PLHĐ, Báo cáo tiến độ thi công, Báo cáo tổng hợp,…)
 • Tổng hợp biểu đồ dự án, Cảnh báo chậm tiến độ
 • Quản trị hệ thống(Quản lý người dùng/nhóm người dùng, Phân quyền chức năng, Phân quyền dự án)