Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Bất động sản
Phần mềm Quản lý dự án xây dựng Ban QLDA Hạ tầng

GIỚI THIỆU CHUNG

Là hệ thống quản lý thông tin tập trung, hỗ trợ công tác Quản lý điều hành của BQL dự án đầu tư xây dựng. Được xây dựng để phục vụ toàn bộ các thông tin dự án đầu tư xây dựng hạ tầng từ khi xây dựng kế hoạch đầu tư đến khi kết thúc đưa vào sử dụng

Lợi ích
  • ​Tận dụng công nghệ để tăng cường quản lý chất lượng trong công tác công tác quản lý, điều hành và thi công Dự án
  • Toàn bộ thông tin dự án, tài liệu, bản vẽ thiết kế… được quản lý tập trung  thuận tiện trong công tác truy xuất, giám sát.
  • Có sự liên thông xuyên suốt giữa các bộ phận liên quan  cung cấp cái nhìn tổng thể về dự án, dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình dự án và xử lý các vấn đề phát sinh.
  • Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Ban QLDA trong công tác giám sát và quản lý dự án
  • Kiểm soát chất lượng, tiến độ công trình thuận lợi hơn vì khi có các đơn vị tham gia kiểm tra, kiểm soát 
  • Hỗ trợ các lãnh đạo Ban, lãnh đạo Tập đoàn trong công tác quản lý
  • Hỗ trợ công tác thanh quyết toán của các đơn vị liên quan​

Mục tiêu

 • ​Quản lý đơn vị 
 • Quản lý phòng ban
 • Quản lý nhà thầu
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Gói thầu
 • Quản lý Hợp đồng, Phụ lục HĐ
 • Quản lý tiến độ
 • Tạm ứng, thanh toán, quyết toán
 • Giám sát thi công
 • Nghiệm thu hình ảnh, video công trường
 • Thống kê, báo cáo( Báo cáo chi tiết Hợp đồng và PLHĐ, Báo cáo tiến độ thi công, Báo cáo tổng hợp,…)
 • Tổng hợp biểu đồ dự án, Cảnh báo chậm tiến độ
 • Quản trị hệ thống(Quản lý người dùng/nhóm người dùng, Phân quyền chức năng, Phân quyền dự án)​