Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Tài chính ngân hàng
Hệ thống bảo lãnh phát hành thẻ tín dụng T.Credit

GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống tập trung hóa quy trình cấp phát thẻ tín dụng, tự động chấm điểm hồ sơ khách hàng, đề xuất hạn mức được cấp, kiểm tra trùng và quản lý danh sách đen. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian xử lý, giảm thiểu sai sót tác nghiệp, cung cấp dữ liệu cho các bộ phận liên quan và kết nối để cung cấp dữ liệu cho hệ thống Quản lý thẻ Way4, Card pro.

-70%

Thời gian, chi phí và nguồn lực của ngân hàng

-50%

Thời gian cấp thẻ tín dụng cho khách hàng

Lợi ích

  • Tập trung hóa công việc đánh giá, phê duyệt và kiểm soát thẻ tín dụng.
  • Kiểm soát và giảm thiếu sai sót tác nghiệp.
  • Theo dõi tiến độ, kiểm soát vấn đề vai trò quản lý trong việc cấp hạn mức thẻ tín dụng.
  • Tiết kiệm thời gian, c​​hi phí và nguồn lực.
  • Lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho các hệ thống/ bộ phận liên quan.

Mục tiêu
  • Tự động hóa quy trình thẩm​ định, tính điểm và phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng.
  • Đáp ứng được công tác cấp thẻ tín dụng, giảm rủi ro nợ xấu, nợ khó đòi.
  • ​​Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng.Quản ​​lý hồ sơ khách hàng:
 • Scan hồ sơ.​
 • Nhập thông tin hồ sơ.​​
 • Quản lý hồ sơ.

Quản lý bộ trọng số ScoreCard/knockout:
 • Quản lý các chỉ số sàng lọc, chỉ số chấm điểm của từng loại khách hàng.
 • Hỗ trợ thêm mới các chỉ số, thay đổi bộ chỉ số theo từng thời kỳ.
 • Thực hiện System Knockout, tính điểm ScoreCard.
 • Phân tích thông tin khách hàng, tự động gán bộ chỉ số và chạy chỉ số sàng lọc và tính điểm Scorecard của khách hàng.

Quản lý báo cáo thẩm định, báo cáo gian lận:
 • Hỗ trợ cập nhật và quản lý báo cáo gian lận, báo cáo thẩm định thông tin khách hàng.
 • Phê duyệt thẻ tín dụng và đồng bộ sang hệ thống Way4.​