Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Tài chính ngân hàng
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ T.Scoring

GIỚI THIỆU CHUNG

T-Scoring là giải pháp xếp hạng tín dụng và quản trị thông tin khách hàng vay vốn một cách tập trung. Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán đánh giá thông tin tín dụng của khác hàng theo Basel II và đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng nhà nước về công tác quản trị rủi ro.

-30%

Chi phí và nhân sự cho Tổ chức tín dụng

-50%

Rủi ro tín dụng

+25%

Khả năng tiếp cận khách hàng mới

Lợi ích

  • Kiểm soát và giảm thiếu sai sót trong quy trình xếp hạng tín dụng.
  • Tiết kiệm 30% thời gian, chi phí, và nhân sự cho Tổ chức tín dụng.
  • Giảm 50 % rủi ro tín dụng, phát hiện tín dụng có rủi ro cao hoặc ​


Mục tiêu
  • Áp dụng chuẩn Basel 2 vào việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro và chuẩn mực an toàn trong hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế.
  • Áp dụng công nghệ vào việc quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin khách hàng.
  • Hỗ trợ Ngân hàng trong việc:
   • Ra quyết định phê duyệt và cấp tín dụng.
   • Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng.
   • Xác định giá khoản tín dụng.
   • Quản lý và quản trị khách hàng.
  • Làm căn cứ để lập dự phòng tín dụng.

Cập nhật hồ sơ khách hàng:

​Hỗ trợ cập nhật hồ sơ khác hàng (thông tin khách hàng, báo cáo tài chính,…) để có thể phân tích và tổng hợp thông tin đưa vào chấm điểm khách hàng.


Phân bổ hồ sơ khách hàng:

Hỗ trợ việc phân công hồ sơ chưa xử lý. 


Chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng:

Tự động áp dụng mô hình chấm điểm và cấu phần nghiệp vụ chấm điểm cho từng đối tượng khách hàng: Chấm điểm sàng lọc khách hàng,  Chấm điểm dung sai, Chấm điểm ngoại lệ, Chấm điểm xếp hạng…


Quản trị hệ thống

 • Phân quyền chức năng.
 • Phân quyền dữ liệu.

Quản trị mô hình:

Thực hiện khai báo tiêu chí, tạo công thức và khai báo điều kiện để xác định mô hình chấm điểm cho nhiều đối tượng khách hàng, đáp ứng yêu cầu thay đổi của bộ tiêu chí theo từng thời kỳ.


Quản trị nghiệp vụ (WorkFlow):

​Thực hiện khai báo các tham số để kết nối các cấu phần hình thành nên quy trình nghiệp vụ thao tác trên hệ thống. Việc khai báo các cấu phần của quy trình xếp hạng cũng được linh hoạt theo từng đối từng tượng khách hàng và theo từng thời kỳ.


Báo cáo tổng hợp:

 • ​Báo cáo quản trị vận hành: danh sách hồ sơ bị trả về, danh sách hồ sơ được phân bổ lại, danh sách hồ sơ chờ hội đồng tín dụng phê duyệt, Báo cáo hồ sơ đã hoàn thiện….
 • Báo cáo tổng hợp: Báo cáo hạn mức khách hàng​.