Quản lý cơ sở vật chất hạ tầng Facility Management - FM
 
 

Giới thiệu chung

​Thiết lập hệ thống quản lý thông tin cơ sở vật chất - hạ tầng tập trung trong hai lĩnh vực chính: không gian và cơ sở hạ tầng (ngoài ra còn hỗ trợ quản lý con người, tổ chức hoặc quản trị nguồn vốn) giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác và quản lý tài sản đã đầu tư, nâng cao hiệu suất lao động, giảm thiểu các rủi ro, thiếu sót về quy trình, pháp lý trong việc quản lý tài sản.

+25%

Hiệu quả sử dụng không gian

-20%

Chi phí quản lý toà nhà

100%

Số hoá mặt bằng và trang thiết bị bản vẽ

  • ​Tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác và quản lý tài sản đã đầu tư.
  • Nâng cao hiệu suất lao động, nhờ các quy trình tự động hóa, khả năng tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời.
  • Giảm thiểu các rủi ro, thiếu sót về quy trình, pháp lý trong việc quản lý tài sản.
  • ​Thiết lập hệ thống quản lý thông tin tài sản tập trung về không gian, cơ sở hạ tầng, con người, tổ chức hay quản trị nguồn vốn.
  • ​Quản trị chức năng người dùng, chức năng hệ thống, nhật ký hệ thống, phần quyền hệ thống.
  • Quản lý nhân viên, đơn vị, chi nhánh, trái phiếu.
  • Quản lý hợp đồng sản phẩm, các trạng thái hợp đồng, thay đổi thông tin khách hàng, xuất và in hợp đồng.
  • Báo cáo thông kê trang nguồn vốn: thống kê, tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu, bảo cáo các khoản đến hạn, báo cáo định kỳ.
  • Báo cáo kế toán các công ty thành viên: báo cáo thời điểm, báo cáo theo khoản phát sinh, tổng hợp trái phiếu, hợp đồng trái phiếu.
  • Trang báo cáo tổng quan: giao dịch chuyển nhượng, giao dịch đến hạn, giao dịch gốc lãi, các giao dịch khác v.v...​
​Cải tiến năng suất làm việc của doanh nghiệp bạn bằng các giải pháp công nghệ